23 ท่องเที่ยวจักรยานในวิถีชุมชนบ้านหนองขาว

ท่องเที่ยวจักรยานในวิถีชุมชนบ้านหนองขาว
โดย บริษัท จัมโบ้ เจอร์นี่ย์ แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

จังหวัดกาญจนบุรี

Biking Tour at Nong Khao Village with Local Experience
by Jumbo Journey & Events Co., Ltd. Kanchanaburi

โปรแกรมปั่นจักยาน ณ หมู่บ้านหนองขาว เรียนรู้วิถีชุมชน รณรงค์ความเป็นไทย สัมผัสกลิ่นอายชนบท

 • 09:00 น.
  ออกเดินทางจากตัวเมือง ไปหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว
 • 09:30 น.
  ถึงจุดนัดหมายเริ่มต้นด้วยการเลือกจักรยานให้เหมาะกับตนเอง จากนั้นเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานเข้าชมหมู่บ้าน จุดแรกที่บริเวณ ศาลพ่อแม่ เรียนรู้ความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านทุกคนต่อศาลพ่อแม่แห่งนี้ จากนั้นปั่น จักรยานต่อ ผ่านบ้านเรือน ชุมชนจนถึงพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาของชุมชน จุดที่สองการปืนตาล แวะ เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตนอกจากชาวส่วนใหญ่จะทํานาปลูกข้าว ยังมีอีกอาชีพคือการทําตาล ชม สาธิตการปีนตาลเพื่อเก็บน้ำตาลจากงวงตาล (ถ้ามาช่วงฤดูลูกตาล จะได้ลองชิมลูกตาลที่เฉาะ สด ๆ จากต้นตาล ช่วงฤดูลูกตาลออกประมาณเดือนธันวาคมถึงมิถุนายน) จากนั้นปั่นต่อไปเพื่อ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยที่ผูกพันในความเชื่อเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง ชม สาธิต พิธีทําขวัญข้าว คืออะไร พระแม่โพสพคือใคร เกี่ยวพันอย่างไรกับชาวนาไทย ไปตามหา คําตอบกัน อีกหนึ่งกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่ควรพลาด “วิถีคิดภูมิปัญญาไทย ข้าวเกรียบว่าว” ขนมทานเล่นคนไทย เกิดจากข้าวและน้ำตาลปึก มันเป็นยังไง แล้วรสชาติล่ะ ทุ่งนาแห่งนี้มีคําตอบ ชมวิวทุ่งนาของชาวบ้าน ซึมซับในวิถีชนบท ชมความเชื่อเรื่องหม้อยาย ฟังเรื่องเล่าประเพณีความผูกพัน และชมของจริงจากนั้นลงมาใต้ถุนบ้าน สบาย ๆ นั่งพักผ่อนรับประทานขนมตาลพร้อมชา กาแฟ
 • 12:00 น.
  เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินทางกลับตัวเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

 • จำนวนลูกค้า 2 ท่าน ราคา 3,450 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 3 ท่าน ราคา 2,380 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 4-8 ท่าน ราคา 1,950 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 9-15 ท่าน ราคา 1,780 บาท/ท่าน
 • จำนวนลูกค้า 16 ท่านขี้นไป ราคา 1,560 บาท/ท่าน

รายการ

 • รถจักรยาน ที่ใช้ในทัวร์รอบหมู่บ้าน
 • กิจกรรมการสาธิตในหมู่บ้านทั้งหมดตามระบุในรายการ
 • เงินบริจาคเข้ากองทุนท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว
 • เงินบริจาคเข้าวัดหนองชาวอินทาราม
 • น้ำดื่ม, ผ้าเย็น
 • ประกันการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • รถ Service
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สิ่งที่ไม่ได้รวมในรายการ

 • รถตลอดการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก + อาหารเช้า
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่จัดให้

ติดต่อ
โทร. 034-512280, 034-540359, 081-7637413
E-mail: tours@jumboriverkwai.com
Web: www.jumboriverkwai.com