20 หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก

จังหวัดน่าน

Bo Suak Sub-District Community Tourism Village

1 DAY TRIP ราคา 1,000 บาทต่อคน

 • 07:00 น.
  เดินทางจากตัวเมืองน่าน เข้าสู่พื้นที่แหล่งโบราณคดีบ่อสวก ระยะทาง 12 กิโลเมตร
 • 08:30 น.
  ถึงลานวัฒนธรรมบ่อสวก ทำภารกิจส่วนตัว
 • 09:00 น.
  ฟังบรรยายสรุปข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนบ่อสวก สักการะศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อ เพื่อเป็นสิริมงคล
 • 09:30 น.
  เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ “เฮือนบ้านสวกแสนชื่น” เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณอายุ 700-800 ปี ณ เตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส
 • 10:00 น.
  ศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมปั้นดิน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา Workshop ปั้นดินกันแบบเฮฮาได้ผลงานศิลปะของตัวเองแบบชิ้นเดียวในโลก
 • 11:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ชมวิถีชุมชน เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร สาธิต การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ / รับประทานอาหารว่าง
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 น.
  เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “หีบอ้อยโบราณ” บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 สาธิตการทำไส้เลี้ยง/ทอฟฟี่น้ำอ้อย บ้านป่าคาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยโบราณบ้านป่าคา
 • 14:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านชาวหลวง หมู่ที่ 5 ศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านชาวหลวง ชมสาธิตการทอผ้ามัดย้อมผ้า ปั่นฝ้าย ม้วนฝ้ายและการมัดย้อมผ้าหรือทำพวงกุญแจและชมสินค้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มทอผ้า
 • 15:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านด้าม หมู่ที่ 6 เยี่ยมชมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านตาม เรียนรู้การทำตาแหลิวหรือทําจักสานม้า
 • 16:00 น.
  Cooking Class เรียนทำไส้ถั่วกับเชฟชุมชนบ่อสวก
 • 17:00 น.
  คณะเดินทางไปวัดบ่อสวกชมพระพุทธรูปไม้โบราณกราบพระขอพรพระธาตุศรีจอมบ่อและพระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล 17:30 น. คณะเดินทางออกจากบ่อสวก เข้าสู่พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

2 วัน 1 คืน ราคา 2D1N 1,500-2,000 บาทต่อคน

วันแรก

 • 07:00 น.
  เดินทางจากตัวเมืองน่าน เข้าสู่พื้นที่แหล่งโบราณคดีบ่อสวก ระยะทาง 11 กิโลเมตร 07:30 น. เดินทางถึงลานวัฒนธรรมบ่อสวก รับการต้อนรับจากชมรมฯ และกลุ่มที่พักโฮมสเตย์
 • 08:30 น.
  ฟังบรรยายสรุปข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของ ชุมชนบ่อสวกสักการะศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อ เพื่อเป็นสิริมงคล
 • 09:00 น.
  เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ “เฮือนบ้านสวกแสนชื่น” เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณอายุ 700-800 ปี ณ เตาเผาโบราณบ้าน รหัส
 • 10:00 น.
  ศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมปั้นดิน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา Workshop ปั้นดินกันแบบเฮฮาได้ผงงานศิลปะของตัวเองแบบคนเดียวในโลก
 • 11:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ชมวิถีชุมชน เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจิ๋วรับประทานอาหารว่าง
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 น.
  เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “หีบอ้อยโบราณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 สาธิตการทำไส้เลี้ยง/ทอฟฟี่น้ำอ้อยบ้านป่าคา
 • 14:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านชาวหลวง หมู่ที่ 5 ศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านชาวหลวง ชมสาธิต การทอผ้า มัดย้อมผ้า ปั่นฝ้าย ม้วนฝ้าย อีกฝ่าย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้า รับประทานอาหารว่าง Class เรียนทำไส้ถั่วกับเชฟชุมชนบ่อสวก
 • 15:00 น.
  Cooking
 • 16:00 น.
  เดินทางไปยังบ้านตาม หมู่ที่ 6 เยี่ยมชมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านตามเรียนรู้และสาธิตการทำเครื่องจักสาน ทําบ้า+กระต่าย+ดาแหล่ง
 • 17:00 น.
  กลับบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 17:30 น.
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • 18:00 น.
  รับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) และชมการแสดงเยาวชนตำบลบ่อสวกและดนตรีพื้นบ้าน ขอพื้นบ้าน
 • 21:00 น.
  เข้าที่พัก (บ้านโฮมสเตย์)

วันที่ 2

 • 07:00 น.
  ตื่นนอน ท่าทารกิจส่วนตัว ออกกำลังกาย
 • 08:00 น.
  รับประทานอาหารเช้าที่บ้านโฮมสเตย์
 • 08:30 น.
  ออกเดินทางออกจากที่พักรวมกันที่ลานวัฒนธรรมบ่อสวก
 • 09:00 น.
  คณะเดินทางไปวัดบ่อสวกชมพระพุทธรูปไม้โบราณกราบพระขอพรพระธาตุศรีจอมบ่อและพระ
 • 09:30 น.
  คณะเดินทางจากบ่อสวก เข้าสู่พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดต่อ
เลขานุการชมรมฯ คุณบลู
โทร. 081-8852307