31 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง จังหวัดสุรินทร์

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง

จังหวัดสุรินทร์

Ban Pho Kong Community Surin

โปรแกรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านโพธิ์ทอง ทริป 1 วัน (1 Day Trip)

วันแรก
รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 08:00 น.

ช่วงเช้า

 • กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น 1 อย่าง
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น 1 อย่าง (ต่อ)
 • รับประทานอาหารเที่ยง

ช่วงบ่าย

 • กิจกรรมเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทย
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทย (ต่อ)
 • สรุปกิจกรรม / ส่งนักท่องเที่ยว

 โปรแกรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านโพธิ์ทอง ทริป 2 วัน 1 คืน

วันแรก

 • 10:00 น.
  รับนักท่องเที่ยวจากศูนย์กลางชุมชนเข้าที่พัก 10:30 น. ไหว้ศาลปู่ตา ศาลต้นสำโรง
 • 11:00 น.
  กิจกรรมเขมรถิ่นไทย ภาษาเขมร
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13:00 น.
  กิจกรรมฐานเรียนรู้บิดย้อมผ้าไหม
 • 15:00 น.
  เบรกบ่าย
 • 15:30 น.
  กิจกรรมฐานเรียนรู้บิดย้อมผ้าไหม (ต่อ)
 • 16:30น.
  ปั่นจักรยานชมทุ่งชมพระอาทิตย์ตก
 • 18:00-22:00 น.
  รับประทานอาหารเย็น การแสดงต้อนรับ วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านโพธิ์ทอง บายศรีสู่ขวัญ
 • 22:00 น.
  พักผ่อนบ้านพักโฮมสเตย์

วันที่สอง

 • 06:30 น.
  ตักบาตรหน้าบ้าน
 • 07:30 น.
  รับประทานอาหารเช้า
 • 09:00 น.
  เรียนทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น (เช่นแกงไก่ ใส่กล้วย เบาะโดง ขนมเนียม ขนมอันซอมซะเลอะโดง)
 • 12:00 น.
  รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13:00 น.
  กิจกรรมเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
 • 14:30 น.
  ซื้อสินค้าของที่ระลึก
 • 15:00 น.
  สรุปกิจกรรม
 • 15:30 น.
  ส่งนักท่องเที่ยว

ราคาและอัตราค่าบริการ
อัตราแบบเหมาบริการ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน รายละเอียดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ

 • เซ่นไหว้ศาลปู่ตาแบบวัฒนธรรมไทย-เขมร
 • บายศรีสู่ขวัญ
 • บ้านพักโฮมสเตย์
 • อาหาร 3 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ
 • กิจกรรมเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทย

คณะ 10 ท่าน/ท่านละ 1,500 บาท
คณะ 20 ท่าน/ท่านละ 1,200 บาท
คณะ 30 ท่าน/ท่านละ 1,000 บาท

อัตราแบบเหมาบริการ วันเดียวเที่ยวโพธิ์กอง

 • กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น 1 อย่าง
 • อาหารเที่ยง / อาหารว่าง 2 มื้อ
 • กิจกรรมเรียนรู้ภาษาเขรมถิ่นไทย ราคาท่านละ 400 บาท รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 08:00-16:00 น.

รายละเอียดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ

 • เซ่นไหว้ศาลปู่ตาแบบวัฒนธรรมไทย-เขมร 500 บาท/ครั้ง
 • บายศรีสู่ขวัญ 2,000 บาท/ครั้ง
 • บ้านพักโฮมสเตย์ เริ่มต้น 200 บาท/คน/คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารเช้า 80 บาท/คน/มื้อ
 • อาหารกลางวัน 100 บาท/คน/มื้อ
 • อาหารเย็น 150 บาท/บาท/มื้อ
 • ค่าอาหารว่าง 35 บาท/คน/มื้อ

อัตราค่าบริการร่วมทํากิจกรรมเพิ่มเติม
ค่าฐานกิจกรรมบิดย้อมผ้าไหม 500 บาท/คน (ได้ผ้าไหมบิดย้อมกลับบ้าน – ค่าวัตถุดิบกิจกรรมการทำขนนพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น 40 บาท / คน)

**สั่งจองวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โปรโมชั่นลดค่าอาหาร 50%**

ติดต่อสอบถาม
คุณนพรัตน์
โทร. 0990697739
Facebook : ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์กอง จังหวัดสุรินทร์